Naar inhoud

Natuurbehoudsdoelstellingen 205 hectare

Het project Natuurdoelstellingen Gentse Kanaalzone compenseert natuurgebieden die door de havenontwikkeling in Gent verdwenen zijn en nog zullen verdwijnen. Dat is nodig om de haven rechtszekerheid te bieden: de compensaties zijn een Europese verplichting. Maar ook de andere functies binnen het havengebied worden niet vergeten.

Havenontwikkelingen zijn van zeer groot belang voor de welvaart van een regio. Maar niet alleen havens moeten kansen krijgen: ook met natuur, landbouw en erfgoed moet op de best mogelijke manier worden omgesprongen.

Vogelrichtlijngebied
De Gentse Kanaalzone komt voor op de inventaris van de Important Bird Areas. Die zones vallen onder de beschermingsvoorschriften van de Europese Vogelrichtlijn en verplichten minstens de instandhouding van de aanwezige natuur in het gebied. Bij uitbreiding van havenfuncties moet de natuur die verdwijnt dus worden gecompenseerd.

Het project Natuurdoelstellingen moet daarvoor zorgen. Filosofie van het project is om versnippering tegen te gaan en zoveel mogelijk natuurgebied bij mekaar te doen aansluiten tot natuurkerngebieden. Op die manier krijgen fauna en flora er alle kansen. Om aan de opgelegde natuurdoelstellingen tegemoet te komen, is er nood aan 205 hectare natuurkerngebied. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Antwerpen en Natuurpunt, in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen.

Nieuwe natuur
In een Ecohydrologische studie werd geanalyseerd waar de natuurkerngebieden het best zouden kunnen worden ingericht. Het gaat onder meer om combinaties van open water, rietland, grasland, beken, vijvers, rivieren, zandwal en kaal, zandig terrein…. Uit deze studie bleek dat de Moervaartvallei uitermate geschikt is voor de aanleg van de nodige habitats.

Ook in de Gentse haven zelf worden er groene zones voorzien. Het Strategisch Plan Wel-varende Kanaalzone, dat in 2OO7 werd opgemaakt, voorziet onder meer in koppelingsgebieden met groenschermen en bufferzones die de overgang moeten verzachten tussen woonkernen en bedrijventerreinen in de Gentse Haven.

Andere functies
De 205 hectare die voor de natuur worden vrijgemaakt, hebben uiteraard ook een invloed op de landbouw in het gebied. Om uit te maken hoe groot die invloed precies is, zal de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een Landbouweffectenrapport opstellen. Daartoe zullen de betrokken landbouwers persoonlijk bevraagd worden.

Om de impact op de landbouw te milderen wordt een flankerend landbouwbeleid uitgewerkt met stimuli en financiële toelagen voor de landbouwers. Daarom richt de Vlaamse overheid een grondenbank op, die gronden in der minne kan aankopen. Een grondenbank kan ook grondreserves aanleggen om later ruilovereenkomsten te sluiten met landbouwers.

Daarnaast wordt ook een erfgoedstudie uitgevoerd. Het gebied van de Moervaartvallei wordt immers gekenmerkt door een waardevol erfgoedlandschap waarin naast landschappelijke ook waardevolle monumentale of archeologische elementen voorkomen. De resultaten van die studie worden verwacht in 2011.

Inrichting van natuurgebieden
Uiteindelijk moeten de bevindingen van de voormelde studies, in overleg met alle betrokken actoren resulteren in een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Natuurkerngebieden Gentse Kanaalzone dat de bestemmingen in het gebied definitief zal vastleggen. De inrichting van het gebied is voorzien ten vroegste in 2015.

Strategisch plan Havenbedrijf Gent
Het Havenbedrijf Gent stelt in haar Strategisch plan 2010 – 2020 dat het zijn regierol ten volle ontplooit met het oog op het realiseren van de 205 hectare natuurbehoudsdoelstellingen.

Info
Contactpersoon: Bemiddelaar Grootschalige Vlaamse Infrastructuurprojecten: Lieve Verfaillie, bemiddelaar@mow.vlaanderen.be, www.bemiddelaar.mow.vlaanderen.be