Koppelingsgebieden

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4-oost en R4-west’ voorziet in veertien ‘koppelingsgebieden’. Dit zijn grotendeels onbebouwde gebieden die een bufferende functie tussen de industriële activiteiten en de omliggende dorpen vervullen. Deze koppelingsgebieden zijn: Klein Rusland-Oost, Rieme-Zuid, Rieme-Oost, Doornzele-Noord, Doornzele-Kanaalzijde, Langerbrugge-Zuid, Sint-Kruis-Winkel-Zuid, Desteldonk-Noord, Desteldonk-Zuid, Klein Rusland-West, Rieme-Noord, Doornzele-Zuid, Zelzate-Zuid en Oostakker-Noord.

In 2004 gelastte de Vlaamse regering de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met de landinrichtingsopdracht ‘Gentse kanaalzone – Koppelingsgebieden’. Dit betekende concreet dat de VLM kon starten met het uitwerken van de inrichtingsplannen voor negen koppelingsgebieden. Deze inrichtingsplannen geven aan waar, wanneer, door wie en hoe de realisatie van de buffering en de landschapsontwikkeling in het koppelingsgebied zal gebeuren. Bij de uitwerking ervan zijn alle belanghebbenden betrokken, enerzijds door hun vertegenwoordiging in een ‘planbegeleidingsgroep’ en anderzijds doordat elk ontwerp van inrichtingsplan ook onderworpen wordt aan een advies van de betrokken provincie en gemeenten die een openbaar onderzoek kunnen organiseren.

In september 2009 startte de VLM met de opmaak van het technische uitvoeringsplan voor het koppelingsgebied ‘Desteldonk-Noord en Desteldonk-Zuid’. In november 2010 start de uitvoering van de werken op het terrein met de aanleg van een zuidelijke bosbuffer.

Voor het inrichtingsplan ‘Rieme-Zuid en Doornzele-Noord’ kon begin 2009 het ontwerpvoorstel worden voltooid. Dit ontwerpvoorstel ging in openbaar onderzoek van 12 juni tot 13 juli. In het kader van dit openbaar onderzoek hebben het Havenbedrijf Gent en de stad Gent een gecoördineerd advies opgesteld. De verwachting is om in 2011-2012 te kunnen starten met de aanleg van een bosbuffer in Rieme-Zuid.

De opmaak van een inrichtingsplan voor het koppelingsgebied ‘Doornzele-Kanaalzijde’ zal worden aangevat nadat het beschrijvende bodemonderzoek een duidelijke uitspraak heeft gedaan over de verontreiniging en de daarmee gepaard gaande eventuele acties.

De uitwerking van de inrichtingsplannen ‘Langerbrugge-Zuid’ en ‘Sint-Kruis-Winkel-Zuid’ werd in 2009 gestart. Door onduidelijkheden omtrent de grondverwerving in het koppelingsgebied ‘Langerbrugge-Zuid’ en onduidelijkheid over een mogelijke verplaatsing van een voetbalterrein in het koppelingsgebied ‘Sint-Kruis-Winkel-Zuid’ wordt de voortgang van deze projecten uitgesteld tot er meer duidelijkheid is over deze elementen.

In 2010 start de VLM met de opmaak van de inrichtingsplannen voor de koppelingsgebieden ’Klein-Rusland-Oost’ en ‘Rieme-Oost’.