Milieubeleidsverklaring Havenbedrijf Gent

Op een duurzame wijze welvaart en groei creëren

Het Havenbedrijf Gent is verantwoordelijk voor de doeltreffende exploitatie van de Gentse haven. In grote lijnen betekent dit dat het Havenbedrijf er enerzijds voor zorgt dat de noodzakelijke infrastructuur aanwezig is voor een vlotte afwikkeling van de scheepvaart en het goederenverkeer. Anderzijds draagt het Havenbedrijf bij tot de creatie van een gunstig sociaal en economisch klimaat voor de bedrijven die in de haven actief zijn of er zich willen vestigen.

De economische ontwikkeling van de haven moet verlopen met respect voor de leefbaarheid van de omliggende woonkernen met aandacht voor de ecologische waarden in en rond de haven en uitgaande van een kwalitatieve ruimtelijke ordening.

Om steeds te kunnen beschikken over een voldoende areaal aan haventerreinen wordt naast de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur ook zorgvuldig omgesprongen met de beschikbare reserves. Via een weloverwogen uitgiftebeleid met aandacht voor de principes van zuinig ruimtegebruik en de reorganisatie van bestaande haventerreinen worden de beschikbare gronden optimaal ingevuld.

Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe clusterconcepten. ‘Clustering’ of het concentreren van de volledige productieketen inclusief aandacht voor de verwerking van bij- en afvalproducten op één locatie draagt verder bij tot zuinig ruimtegebruik, maar biedt ook de mogelijkheid om de ecologische voetafdruk van productieprocessen te reduceren.

Het Havenbedrijf Gent besteedt bijzondere aandacht aan een goede samenwerking met alle belanghebbenden bij het havengebeuren om in een goede verstandhouding de havenontwikkeling verder vorm te geven. Daarom neemt het Havenbedrijf Gent actief deel aan het project Gentse Kanaalzone, waarin alle stakeholders van de haven samenwerken. Omdat transparantie en heldere communicatie rond de behaalde resultaten essentieel zijn voor het creëren van draagvlak voor het beleid, neemt het Havenbedrijf Gent zich voor tweejaarlijks een milieurapport te publiceren.

Bedrijfsintern hechten we belang aan een goede sociale dialoog en werken we verder aan de uitbouw van een doeltreffend milieu- en veiligheidsbeleid. Dit impliceert enerzijds dat we handelen conform de van toepassing zijnde wetgevingen, maar anderzijds ook dat we continu streven naar de verbetering van onze prestaties op milieu- en veiligheidsgebied. Dit tonen we aan door ons engagement om het PERS-certificaat (Port Environmental Review System) van ESPO (European Sea Ports Organisation) te behalen voor ons milieumanagementsysteem en onze deelname aan het Milieucharter van VOKA.

Tot slot voorziet het Havenbedrijf Gent de vereiste middelen en wil het via een gericht personeelsbeleid en opleidingsmanagement alle nodige competenties in huis hebben om dit duurzame havenbeleid te kunnen verwezenlijken en aldus blijvend een antwoord te kunnen bieden op de complexe maatschappelijke uitdagingen waarmee de haven wordt geconfronteerd.

06/01/2014, Gent