Opdracht

De taken van het Havenbedrijf Gent, nv van publiek recht, zijn het uitvoeren van de havenbestuurlijke bevoegdheden, zoals vermeld in het Havendecreet.

Het uiteindelijke doel is de doeltreffende exploitatie van de haven. In grote lijnen komt dit erop neer dat het Havenbedrijf er op toeziet dat in de haven de nodige en gepaste infrastructuur aanwezig is voor een vlotte afwikkeling van de scheepvaart en het goederenverkeer. Bijkomend dient het Havenbedrijf er ook mee voor te zorgen dat er een gunstig sociaal en economisch klimaat wordt gecreëerd voor de bedrijven die in de haven actief zijn of zich er willen vestigen.

Het havendecreet
De verplichtingen van de Vlaamse havens werden geregeld in het Havendecreet van 2 maart 1999. Art. 2, 2° omschrijft de havenbestuurlijke bevoegdheden als volgt:

  • Het beheer en de exploitatie van het openbare en het private havendomein.
  • De vastlegging en inning van de havengelden.
  • De verlening van de havengebonden diensten (alle openbare dienstverplichtingen van het havenbedrijf die rechtstreeks of onrechtstreeks de overslag- en transportactiviteiten in het havengebied ondersteunen) aan de havengebruikers evenals de regeling en de vaststelling van de gebruiksvoorwaarden ervan.
  • De uitoefening van de bijzondere administratieve politie.

Alleen de havenbedrijven kunnen deze havenbestuurlijke bevoegdheden uitoefenen. 

Aanvullende taken
Daarnaast vervullen de havens aanvullende taken. Het Havenbedrijf Gent definieert voor zichzelf de volgende taken:

  • Belangenverdediging van de haven bij Europese, federale, Vlaamse en lokale overheden en instanties.
  • Promotie van de haven van Gent in binnen- en buitenland in samenwerking met de bedrijven.
  • Planning en onderhoud van de infrastructuur.
  • Drinkwaterlevering aan de zeevaart en de binnenvaart.
  • Afvalophaling volgens de ‘richtlijn afvalophaling van de Europese Unie’.
  • Verstrekking van informatie over de regeling van het scheepvaartverkeer in de haven.