Strategisch plan Havenbedrijf Gent 2010 - 2020

Samen groeien naar duurzame welvaart

Op 1 januari 2010 rondde het Havenbedrijf Gent de eerste 10 jaren als Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf af. In deze 10 jaar werd het bedrijf stelselmatig omgevormd van een gemeentelijke regie naar een zelfstandig opererend en financieel gezond bedrijf.

Vandaag is het ogenblik aangebroken om een ‘Grote Sprong Voorwaarts’ te maken. De uitdagingen voor de toekomst zijn immers niet min. Het Havenbedrijf Gent wil dit moment aangrijpen om duidelijk zijn ambitie en zijn rol te definiëren om deze uitdagingen op een adequate wijze aan te pakken.

Vandaar dit Strategisch Plan 2010 – 2020.

Er werd gekozen voor een goed georganiseerd participatief en iteratief proces, waarbij zowel de raad van bestuur, het directiecomité als een ruime vertegenwoordiging van de medewerkers intensief werden betrokken. Het strategisch plan werd daarenboven op regelmatige basis getoetst aan de mening of kritiek van representatieve stakeholders uit het bedrijfsleven, de hogere overheid, de academische wereld en de sociale partners. Bijstellingen werden doorgevoerd om een zo groot mogelijk draagvlak te bekomen.

Het resultaat van dit proces is neergeschreven in dit document dat op gebalde wijze onze missie, visie en ambitie vertaalt in duidelijk meetbare strategische doelstellingen.

Om deze doelstellingen daadwerkelijk te kunnen realiseren worden, in samenwerking met de medewerkers, tal van actieplannen uitgewerkt. Om deze verscheidenheid aan acties een redelijke kans op slagen te geven, zal ook de organisatie continu worden aangepast om steeds beter te kunnen anticiperen of inspelen op wijzigende externe factoren. Aanvullende functionele doelstellingen worden geformuleerd om deze transitie in de bedrijfscultuur aan te sturen.

Dit zal aan het Havenbedrijf Gent een aantal eisen stellen op het gebied van flexibiliteit, aanpassingsbereidheid, initiatief en innovatief denken. De raad van bestuur en het directiecomité hebben er evenwel alle vertrouwen in dat al onze medewerkers, samen met ons, deze sprong naar de toekomst succesvol zullen uitvoeren.

Ook onze stakeholders, onze partners en onze klanten zullen in de realisatie van deze toekomstvisie steeds een vooraanstaande plaats innemen.

We willen samen groeien naar duurzame welvaart.

Tenslotte willen we iedereen die een bijdrage heeft geleverd bij de totstandkoming van dit Strategisch Plan 2010 – 2020 van harte danken voor de inbreng.

Na vijf jaar werd dit plan in 2015 geactualiseerd om in te spelen op de gewijzigde omstandigheden.


Foto: Tom D'Haenens