GPS Haven Gent / GPS Port of Ghent

Gratis download / Free download (English version below)

Alle bedrijven in het havengebied en heel wat bedrijven errond hebben een havennummer. Deze havennummers zijn dé ideale manier om uw weg in het havengebied te vinden. Haast elk gps-systeem kan PoI-gegevens (Points of Interest – havennummers) opladen. Hier vindt u een PoI-bestand met alle havennummers. Om nooit meer in de haven van Gent verloren te rijden.

Ga als volgt te werk

  • Download het zip-bestand dat u onderaan vindt.
  • Klik op het merk naar keuze.
  • Download het bestand met Points of Interests (POI) (en eventuele handleiding) op uw computer.
  • Sluit uw gps-toestel op uw computer aan en laad de data vervolgens in uw gps-toestel op.

Zo rijdt u als (vrachtwagen)chauffeur, leverancier of andere bezoeker via de best voorziene weg tot aan de voordeur van uw bestemming. Tegelijkertijd houdt u zwaar verkeer uit de dorpskernen.


De gps Haven Gent is een initiatief van het Havenbedrijf Gent, POM Oost-Vlaanderen en de gemeente Evergem.

Gebruiksvoorwaarden: de gps-databestanden zijn eigendom van het Havenbedrijf Gent en de POM Oost-Vlaanderen. Ze zijn gratis beschikbaar en mogen onder geen enkel beding verkocht of gecommercialiseerd worden.

PS Parkeer je vrachtwagen correct in de Gentse haven!

 

All companies in the port area and quite some companies in the neighbourhood have a port number. These port numbers are the ideal manner to find one’s way in the port area. Almost every GPS system can upload PoI data (Points of Interest – port numbers). Here you can find a PoI file containing all port numbers. So you will never get lost in port of Ghent again.

Proceed as follows

  • Download the zip file you can find at the bottom.
  • Click on the brand of your choice.
  • Download the file with the Points of Interest (PoI) (and possibly also the manual) onto your computer.
  • Connect your GPS device to your computer and subsequently upload the data in your GPS device.


In this way, as a (truck) driver, supplier or other visitor you can take the best possible route to the front door of your destination. At the same time, you keep heavy traffic out of the village centres.


GPS Port of Ghent is an initiative by Ghent Port Company, POM Oost-Vlaanderen (Development Agency East Flanders) and the municipality of Evergem.

Conditions of use: the GPS data files are the property of Ghent Port Company and of the POM Oost-Vlaanderen (Development Agency East Flanders). They are available free of charge and on no account can they be sold or commercialized.

PS Park your truck correctly in port of Ghent